Perfil Arezzo, Ponteiras Zamac ou Ponteiras Cromado